Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geeft regels ter bescherming van de privacy van burgers met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De AVG is van toepassing op alle vormen van het verwerken van persoonsgegevens, ongeacht of die verwerking nu op papier of in computerbestanden gebeurt. Verwerken is een ruim begrip; het omvat het gehele proces van verkrijgen, combineren, bewerken, opslaan, doorgeven tot vernietigen van gegevens.

Kamps & van Houts Advies B.V. verwerkt persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van de gezamenlijk gesloten overeenkomst. Daarnaast is Kamps & van Houts Advies B.V. vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

De privacyverklaring beoogt richtlijnen aan te geven aan Kamps & van Houts Advies B.V. voor de omgang met persoonsgegevens, informatie te verschaffen aan personen van wie persoonsgegevens door Kamps & van Houts Advies B.V. verwerkt (zullen) worden en bij te dragen aan de transparantie van de regels die worden gehanteerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 1; Begripsbepalingen
In de privacyverklaring wordt verstaan onder:

Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Betrokkene
De verzekerde op wie een persoonsgegeven betrekking heeft of zijn uit de wet voortvloeiende vertegenwoordiger.

Verwerking van persoonsgegevens
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Bestand
Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

Verantwoordelijke
De natuurlijk persoon, rechtspersoon of ieder ander die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerker
Degene die ten behoeve van verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt zonder dat deze onder diens rechtstreeks gezag staat.

Artikel 2: Reikwijdte
De privacyverklaring is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen, door personen in dienst of werkzaam ten behoeve van Kamps & van Houts Advies B.V.

Artikel 3: Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen Kamps & van Houts Advies B.V. is het vastleggen van en het kunnen beschikken over gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met de opdrachtgever(s) overeengekomen dienstverlening.

Artikel 4: Verwerking van persoonsgegevens

1. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats door medewerkers van onze onderneming of andere natuurlijke personen die zich onder onze verantwoordelijkheid bezig houden met financiële dienstverlening.
2. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
3. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.
4. Persoonsgegevens worden verwerkt indien:

 • betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
 • de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarin betrokkene partij is;
 • de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.

5. De verwerker draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Persoonsgegevens worden door Kamps & van Houts Advies B.V. verwerkt te behoeve van:

 • Het adviseren en bemiddelen in verzekeringen;
 • Het behandelen van schadedossiers;
 • Het afhandelen van contactverzoeken die via de website worden gedaan;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens die Kamps & van Houts Advies B.V. onder andere verwerkt zijn:

 • Voor en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige financiële en persoonlijke gegevens;
 • Gegevens van lopende verzekeringen en/of financiële producten. 

Artikel 5: Beveiliging van de persoonsgegevens
Kamps & van Houts Advies B.V. heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Geautomatiseerde registraties zijn slechts toegankelijk via de uitsluitend bij de gebruikers bekende autorisatiecodes en/of wachtwoorden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KVHA gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 6: Verstrekking van gegevens
1. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand.
2. Uitzondering op deze regel is informatie-uitwisseling met partijen die voor de uitvoering van de overeenkomst informatie nodig hebben, zoals verzekeringsmaatschappijen, banken, kredietverstrekkers of partijen die betrokken zijn bij de schadebehandeling.
3. Tenslotte kunnen wij persoonsgegevens verstrekken om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals aan de Nederlandse Belastingdienst en de Autoriteit Financiële Markten.

Artikel 7: Inzage van opgenomen gegevens
1. De betrokkene, zijn wettelijk vertegenwoordiger dan wel een door hem schriftelijk daartoe gemachtigde heeft recht op inzage en afschrift van de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens. De betrokkene dient hiertoe een schriftelijk verzoek bij de verantwoordelijke in te dienen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan aangevraagd worden via advies@kampsvanhouts.nl
2. Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst door verantwoordelijke voldaan. De door betrokkene of zijn gemachtigde gevraagde gegevens worden niet eerder verstrekt dan nadat, naar het oordeel van degene naar wie het verzoek is doorgeleid, voldoende vaststaat dat degene die de gegevens vraagt, de betrokkene of zijn gemachtigde is. Dit dient plaats te vinden middels een deugdelijke legitimatie.
3. Inzage en afschrift kan worden genomen van alle zich in het dossier bevindende bescheiden, met uitzondering van gegevens waarbij de gewichtige belangen van anderen dan betrokkene, de verantwoordelijke daaronder begrepen, zich tegen inzage verzetten.
4. Voor de verstrekking van afschriften mag een vergoeding in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Recht op verbetering, aanvulling, wijziging, vernietiging en afscherming

1. De betrokkene kan de verantwoordelijke schriftelijk verzoeken om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, te vernietigen of af te schermen, wanneer deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat een opgave van betreffende gegevens en eventuele wijzigingen.
2. De verantwoordelijke zal uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek kenbaar maken of, dan wel in hoeverre, hij aan het verzoek zal voldoen. Een eventuele weigering zal daarbij door de verantwoordelijke worden gemotiveerd.
3. De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, vernietiging of afscherming van gegevens zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
4. Aanvulling, correctie of vernietiging van opgenomen persoonsgegevens geschiedt te allen tijde met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Artikel 9: Recht van verzet

1. Indien gegevens het voorwerp zijn van verwerking, kan betrokkene daartegen bij de verantwoordelijke te allen tijde verzet aantekenen in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.
2. De verantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is beëindigt hij terstond de verwerking.
3. De verantwoordelijke kan voor het in behandeling nemen van een verzet een vergoeding van kosten verlangen. De vergoeding wordt teruggegeven in het geval het verzet gegrond wordt bevonden.

Artikel 10: Bewaartermijnen

1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.
2. De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.
3. Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.
4. Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat:

 • het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;
 • het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist (onder andere de Wet op het financieel toezicht) is of
 • indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

Artikel 11: Datalekken

1. Indien de verantwoordelijke wordt geconfronteerd met een datalek, dan onderzoekt zij of er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of dat een onrechtmatige verwerking niet valt uit te sluiten.
2. Blijkt uit voornoemd onderzoek dat er persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of er is om een andere reden sprake van (een aanzienlijke kans op) nadelige gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan informeert verantwoordelijke de Autoriteit Persoonsgegevens over het datalek.
3. Indien verantwoordelijke niet alle gelekte persoonsgegevens (goed) heeft versleuteld, of indien het datalek om andere redenen waarschijnlijk ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen, dan meldt de verantwoordelijke het datalek eveneens aan de Autoriteit Financiële Markten. Het is mogelijk dat in overleg met de genoemde toezichthouders ook wordt besloten om de betrokkenen te informeren over het mogelijke datalek.

Artikel 12: Klachten
Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien hij andere redenen heeft tot klagen, dient hij zich te wenden tot:

 • de verantwoordelijke
 • als de betrokkene niet tevreden is over de uitkomst van het de klacht, dan kan deze zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening te Den Haag
 • de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke
 • de rechtbank

Artikel 13: Slotbepalingen
1. Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de verwerkingen van persoonsgegevens.
2. Deze verklaring kan gewijzigd worden bij besluit van de verwerker.
3. Deze verklaring is per 25 mei 2018 in werking getreden en bij Kamps & van Houts Advies B.V. in te zien en opvraagbaar.

De privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.
Namens Kamps & van Houts Advies B.V.
De heer G.R. Kamps, directeur.